Het traditionele Pepernotentoernooi trekt jaarlijks vele jeugdige schakertjes.
Op donderdagavond spelen de senioren competitie, op vrijdag is het voor de jeugd klubavond.
We organiseren elk jaar meerdere gezelligheidstoernooien.
Het is altijd gezellig druk tijdens het traditionele Oliebollentoernooi.
Welkom op de website van Schaakklub Souburg!

Privacy Statement van Schaakklub Souburg

Privacy Statement van Schaakklub Souburg

  1. Introductie

De Schaakklub Souburg ("SKS") is de beheerder van de website www.sksouburg.net. In dit overzicht wordt aangegeven hoe SKS persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SKS.

SKS zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SKS houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SKS worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door SKS verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan SKS ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van SKS (beschikbaar via de website), dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens).

Verder verzamelt SKS persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating en wedstrijdresultaten.

  3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

SKS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van SKS, inclusief maar niet beperkt tot
  i. om contact met u te kunnen opnemen;
  ii. om u informatie te sturen;
  iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
  iv. het bijhouden van uitslagen en standen;
  v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF, de Zeeuwse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de Zeeuwse Schaakbond en de landelijke bond (“KNSB”). Daarnaast verstrekt SKS de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan KNSB.

In ongevraagde e-mails die SKS u stuurt zal worden aangegeven hoe u kunt aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen van SKS over het onderwerp waar de mail betrekking op heeft.

Geen commercieel gebruik

SKS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. SKS kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

SKS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

  5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

SKS neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  6. Verwijzingen naar andere websites

De website van SKS kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. SKS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. SKS raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van SKS kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. SKS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

  7. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van SKS of aan het bondsbureau van de KNSB. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

  8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van SKS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

  9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van SKS

Overig nieuws

© 2002-2024 Schaakklub Souburg. Volg ons ook op: